Nhà máy điện mặt trời Bắc Phương (110kV)

  • Cung cấp hệ thống ghi sự cố, đo góc pha, giám sát chất lượng điện năng (FR/PMU/PQ)

  • HoànThử nghiệm thành công với A0
Nhà máy điện mặt trời Bắc Phương (110kV)
Nhà máy điện mặt trời Bắc Phương (110kV)
Nhà máy điện mặt trời Bắc Phương (110kV)
Nhà máy điện mặt trời Bắc Phương (110kV)
Lên đầu trang
Các dự án khác
Cung cấp tủ CRP Cung cấp hệ thống SCADA Thử nghiệm thành công với A1
Cung cấp Bảo vệ / Điều khiển / Scada / Đo sáng, Viễn thông Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU, FL Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Cung cấp tủ CRP, đo sáng Cấu hình chuyển tiếp Cung cấp SCADA, Hệ thống Tele Thử nghiệm thành công với A2, A0, SPC