Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A & 1B (220kV)

 • Cung cấp:
  – Tủ điều khiển và bảo vệ (CRP)
  – Hệ thống thông tin liên lạc
  – Hệ thống định vị sự cố trên đường dây
  – Hệ thống ghi sự cố, đo góc pha, giám sát chất lượng điện năng (FR/PMU/PQ)
  – Hệ thống đo đếm điện năng
Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A & 1B (220kV)
Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A & 1B (220kV)
Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A & 1B (220kV)
Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A & 1B (220kV)
Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A & 1B (220kV)
Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A & 1B (220kV)
Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A & 1B (220kV)
Lên đầu trang
Các dự án khác
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp Bảo vệ / Điều khiển / Scada / Đo sáng, Viễn thông Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU, FL Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Cung cấp tủ CRP, đo sáng Cấu hình chuyển tiếp Cung cấp SCADA, Hệ thống Tele Thử nghiệm thành công với A2, A0, SPC
Cung cấp tủ CRP Scada Cấu hình chuyển tiếp