Dự án

Cung cấp tủ CRP Cung cấp hệ thống SCADA Thử nghiệm thành công với A1
Cung cấp Bảo vệ / Điều khiển / Scada / Đo sáng, Viễn thông Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU, FL Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Cung cấp tủ CRP, đo sáng Cấu hình chuyển tiếp Cung cấp SCADA, Hệ thống Tele Thử nghiệm thành công với A2, A0, SPC
Cung cấp rơ le cho 11 trạm biến áp Dịch vụ thiết kế Cấu hình chuyển tiếp
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Cung cấp tủ CRP, Scada Thử nghiệm thành công với A0, A3
Cung cấp tủ CRP Scada Cấu hình chuyển tiếp
Cung cấp máy chủ cubibles Cung cấp hệ thống SCADA: Trạm biến tần
Cung cấp tủ CRP Cung cấp hệ thống SCADA Thử nghiệm thành công với A1
Cung cấp hệ thống SCADA, Thử nghiệm thành công với A1
và nhiều dự án hơn nữa...