Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (110kV)

  • Cung cấp tủ điều khiển và bảo vệ CRP
  • Cung cấp hệ thống ghi sự cố, đo góc pha, giám sát chất lượng điện năng (FR/PMU/PQ)
  • Thử nghiệm thành công với A0, A3
Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (110kV)
Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (110kV)
Lên đầu trang
Các dự án khác
Cung cấp tủ CRP Cung cấp hệ thống SCADA Thử nghiệm thành công với A1
Cung cấp Bảo vệ / Điều khiển / Scada / Đo sáng, Viễn thông Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU, FL Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Cung cấp tủ CRP, đo sáng Cấu hình chuyển tiếp Cung cấp SCADA, Hệ thống Tele Thử nghiệm thành công với A2, A0, SPC