Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (110kV)

  • Cung cấp tủ điều khiển và bảo vệ CRP
  • Cung cấp hệ thống ghi sự cố, đo góc pha, giám sát chất lượng điện năng (FR/PMU/PQ)
  • Thử nghiệm thành công với A0, A3
Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (110kV)
Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (110kV)
Lên đầu trang
Các dự án khác
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp Bảo vệ / Điều khiển / Scada / Đo sáng, Viễn thông Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU, FL Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Cung cấp tủ CRP, đo sáng Cấu hình chuyển tiếp Cung cấp SCADA, Hệ thống Tele Thử nghiệm thành công với A2, A0, SPC
Cung cấp tủ CRP Scada Cấu hình chuyển tiếp