Nhà máy điện mặt trời BKAC1, Trí Việt 1 và Trạm cắt Tây Ninh (110kV)

  • Cung cấp, thi công toàn bộ hệ thống nhị thứ của dự án, bao gồm:

  • Hệ thống tủ điều khiển và bảo vệ (CRP)

  • Hệ thống cấp nguồn AC/DC

  • Hệ thống SCADA và thông tin liên lạc

  • Hệ thống ghi sự cố, đo góc pha, giám sát chất lượng điện năng (FR/PMU/PQ)

  • Hệ thống đo đếm điện năng
  • Phối hợp, hoàn thành các thử nghiệm liên quan đến COD của dự án: thử nghiệm ACG, thử nghiệm hút phát công suất phản kháng, thử nghiệm đáp ứng tần số,…
Nhà máy điện mặt trời BKAC1, Trí Việt 1 và Trạm cắt Tây Ninh (110kV)
Nhà máy điện mặt trời BKAC1, Trí Việt 1 và Trạm cắt Tây Ninh (110kV)
Nhà máy điện mặt trời BKAC1, Trí Việt 1 và Trạm cắt Tây Ninh (110kV)
Nhà máy điện mặt trời BKAC1, Trí Việt 1 và Trạm cắt Tây Ninh (110kV)
Lên đầu trang
Các dự án khác
Cung cấp tủ CRP Cung cấp hệ thống SCADA Thử nghiệm thành công với A1
Cung cấp Bảo vệ / Điều khiển / Scada / Đo sáng, Viễn thông Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU, FL Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Cung cấp tủ CRP, đo sáng Cấu hình chuyển tiếp Cung cấp SCADA, Hệ thống Tele Thử nghiệm thành công với A2, A0, SPC