Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (220kV)

  • Cung cấp, thi công toàn bộ hệ thống nhị thứ của dự án, bao gồm:

– Tủ điều khiển và bảo vệ CRP

– Hệ thống tủ hợp bộ trung thế 24kV

– Hệ thống cấp nguồn AC/DC

– Hệ thống SCADA và thông tin liên lạc

– Hệ thống ghi sự cố, đo góc pha, giám sát chất lượng điện năng (FR/PMU/PQ)

– Hệ thống đo đếm điện năng

  • Phối hợp, hoàn thành thử nghiệm COD dự án trước ngày 31/10/2021
Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (220kV)
Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (220kV)
Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (220kV)
Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (220kV)
Lên đầu trang
Các dự án khác
Cung cấp tủ CRP Cung cấp hệ thống SCADA Thử nghiệm thành công với A1
Cung cấp Bảo vệ / Điều khiển / Scada / Đo sáng, Viễn thông Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU, FL Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Thử nghiệm thành công với A0
Cung cấp hệ thống FR / PQ / PMU Cung cấp tủ CRP, đo sáng Cấu hình chuyển tiếp Cung cấp SCADA, Hệ thống Tele Thử nghiệm thành công với A2, A0, SPC